Non-Land Owners

Ikaw ba ay naninirahan sa apektadong lugar ngunit hindi mo pagmamay-ari ang lupa?

PARA SA MGA PAG-AARI ANG BAHAY/ISTRUKTURA NGUNIT HINDI ANG LUPANG KINATATAYUAN NITO (structure owners)

Maaari kayong makakuha ng kopya ng mga presentation materials sa pamamagitan ng pagtext sa 09221101060 o pagsumite ng katanungan sa https://nscr.com.ph/grievance. . Ipadadala ang mga materials na ito sa pamamagitan ng e-mail.

Kayo po ay masasama sa opisyal na listahan kung:

 1. mayroong sticker tag number na nakadikit sa inyong bahay/istruktura;
 2. kayo po ay naninirahan sa lugar at na-interbyu noong panahon ng census at tagging na nangyari noong taong 2018-2019; at/o
 3. kayo po ang may-ari ng property.

Ilan sa mga maaaring dahilan nito ay ang mga sumusunod:

 1. Ang may-ari ay wala sa apektadong lugar sa panahon ng survey
 2. Ang bahay/istrukturang pinag-uusapan ay isang paupahan
 3. Hindi naninirahan ang may-ari sa apektadong bahay/istruktura

Ibig pong sabihin nito ay hindi pa kayo dumadaan sa activity na tinatawag na, “Socio-Economic Survey.” Mangyari po lamang na hintayin ang abiso kung kailan ito magaganap.

Kung ang inyong property ay hindi sakop ng “Project Right of Way” (PROW) o mga lugar na madadaanan ng proyekto, ito ay hindi mapapasama sa tagging.

Ikinalulungkot po naming hindi po. Kung sino po ang aktuwal na nakatira sa pinag-uusapang bahay/istruktura at na-interbyu noong nagsagawa ng census at tagging, siya po ang nakalagay sa opisyal na listahan.

Kinakailangang magpakita ng wastong dokumento upang mapatunayan ang pagmamay-ari ng bahay/istruktura. Ito ay maaaring mga legal na dokumento gaya ng “Tax Declaration of the Structure.”

Hindi po lahat ng demolisyong nagaganap sa inyong lugar ay para sa konstruksyon ng NSCR. Maaaring ang gibaan pong inyong naranasan/mararanasan ay dahil sa ibang aktibidad, gaya ng regular clearing operation na isinasagawa ng Philippine National Railways (PNR). Maaari po itong makumpirma sa inyong barangay. Kaugnay nito, tanging ang mga bahay na walang tagging at bagong tayo na nasasaklaw ng PNR “Right of Way” lamang ang maaaring gibain sa kasalukuyan.

Kami po sa DOTr ay nakikipag-ugnayan sa DPWH tungkol sa mga pamilyang apektado ng dalawang magkasabay na proyektong ito. Dahil ang DPWH project ay mas nauna sa NSCR construction ng DOTr, ang DPWH po ang ahensyang mag-aasikaso sa inyong kaso. Kami naman po sa DOTr ay sinisigurong maayos na dokumentado ang mga report na ganito upang mai-coordinate nang mas maayos sa aming mga kasamahan sa DPWH at upang matukoy kung anong mga entitlements pa ang maaaring maibigay ng DOTr sa mga apektado ng dalawang proyekto.

Opo, maaari pong maglatag ng apela. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa housing office ng inyong city/municipal hall o sa pamamagitan ng pagtext sa 09221101060 o pagsumite ng katanungan sa https://nscr.com.ph/grievance.

Ito po ay kasalukuyan pang pinag-uusapan ng DOTr, inyong lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Ipagbibigay-alam namin ito sa mga apektadong pamilya sa sandaling maging pinal na ang mga detalye. Sa ngayon po, para sa inyong kaalaman, ang mga sumusunod ang iba’t ibang opsyon sa paglipat batay para sa mga hindi may-ari ng lupa (walang titulo ng lupa):

 1. Sariling paghahanap ng malilipatan (self-relocation) - kasama sa mga tulong na maaaring maibigay ay: (1) transportasyon sa paglipat; (2) kaunting halaga para sa pagpapakabit ng tubig at kuryente sa lilipatang bahay; at (3) food allowance o kaunting grocery items para sa unang tatlong araw sa lipatan.
 2. Socialized housing para sa mga kwalipikado at public rental facility naman para sa mga diskwalipikado (assisted relocation) - kasama sa mga tulong na maaaring maibigay ay: (1) transportasyon sa paglipat sa pansamantalang tahanan (kung hindi pa gawa ang permanenteng lilipatan) at maging sa paglipat muli sa permanenteng tahanan; (2) kaunting halaga para sa pagpapakabit ng tubig at kuryente sa lilipatang bahay, kung hindi pa nakakabitan; (3) food allowance o kaunting grocery items para sa unang tatlong araw sa paglipat sa pansamantalang tahanan (kung hindi pa gawa ang permanenteng lilipatan) at maging sa paglipat muli sa permanenteng tahanan. Kung hindi pa gawa ang permanenteng lilipatan, magbibigay ng rental allowance ang DOTr para sa pansamantalang lilipatan hanggang sa makalipat sa permanenteng relokasyon.

Ang programang ito ay bukas sa mga sumusunod na kategoryang naapektuhan/maaapektuhan ang kabuhayan dahil sa proyektong ito:

 1. Business enterprise group
  1. Microbusiness (Group A) - maaaring ma-avail ng apektadong mamamayang nagmamay-ari ng fixed microbusiness, mayroon o wala mang permit mula sa lokal na pamahalaan; may hanggang PHP 3 milyong asset size at 1-9 na empleyado
  2. Small business (Group B) - maaaring ma-avail ng apektadong mamamayang nagmamay-ari ng small, medium o large business establishment at pagmamay-ari ang lupang kinatatayuan nito; may higit sa PHP 3 milyon hanggang PHP 15 milyon na asset size at 10-99 na empleyado
  3. Medium business (Group C) - maaaring ma-avail ng apektadong mamamayang nagmamay-ari ng medium o large business at nangungupahan sa apektadong lupa; may higit sa PHP 15 milyon hanggang PHP 100 milyon na asset size at 100-199 na empleyado
 2. Wage-based employed group (Group D) - maaaring ma-avail ng mga apektadong mamamayang mawawalan ng trabaho dahil sa pagsasara o pagpapaliiit ng operasyon ng pinagtatrabahuhang kumpanya dahil sa proyektong ito
 3. Agriculture/aquaculture group
  1. Agricultural tenants (Group E) - maaaring ma-avail ng mga apektadong mamamayang nangungupahan sa lupang sakahan/taniman
  2. Owners of farming lots (Group F) - maaaring ma-avail ng mga apektadong mamamayang may-ari/nagpapaupa ng lupang sakahan/taniman, at nagsasaka rin o nagtatanim sa lupa

Para sa iba pang katanungan tungkol sa NSCR Project, bisitahin ang www.nscr.com.ph/faq